kuulutuse lisamine tasuta
Detailsem otsing
oranž riba

Kasutustingimused

Keskkond - veebikeskkond www.vahendustasuta.ee, koos kõikide aladomeenide, materjalide ja muu taolisega, mis asub mainitud veebilehtedel.
Tingimused - Keskkonna kehtivad kasutustingimused.
Haldaja - Keskkonda haldav meeskond.
Tehing - kinnisvaraalase üürilepingu või ost-müügi lepingu (võõrandamislepingu) sõlmimine.
Kasutaja - Keskkonnas mis tahes viisil viibiv isik.
Huviline - kinnisvara üürile võtmise või ostu sooviga Keskkonna Kasutaja.
Kuulutaja - iga Keskkonna Kasutaja, kes sisestab Keskkonda kinnisvaraalase kuulutuse sooviga kuulutatavat objekti välja üürida või müüa (võõrandada).
Redigeerimisleht - kuulutuse muutmist võimaldav lehekülg, mille aadress (ehk redigeerimislink) saadetakse kuulutuse sisestamisel Kuulutaja e-maili aadressile.

www.vahendustasuta.ee veebikeskkonna Kasutaja nõustub järgmiste Tingimustega:

 1. 1. Üldsätted
  1. 1.1. Veebikeskkonna www.vahendustasuta.ee (Keskkond) Haldajaks on Vahendustasuta meeskond.
  2. 1.2. Keskkonna eesmärgiks on pakkuda Huvilistele võimalust jõuda kinnisvaraalase Tehinguni otse omanikuga, s.t kellelegi kolmandale isikule (reeglina maakleritele) objekti vahendamise eest tasu maksmata.
  3. 1.3. Keskkond ei tegele kinnisvaraobjektide vahendamisega, vaid nende kuulutamise võimaldamisega. Keskkond (ega Haldaja) ei sekku Kuulutaja ja Huvilise omavahelistesse läbirääkimistesse ega ka Tehingu sõlmimisse.
  4. 1.4. Keskkonna Kasutajad kinnitavad, et nad nõustuvad Tingimustega, kasutavad Keskkonda vastavalt Tingimustele ning nad ei tegutse Keskkonnas Eesti Vabariigi seaduste vastaselt ega riku heade tavade põhimõtteid.
  5. 1.5. Lisaks Tingimustele võivad täpsustavad kriteeriumid olla eraldi esitatud ka Keskkonna vastaval leheküljel.
  6. 1.6. Kasutajad kasutavad Keskkonda üksnes omal vastutusel.
  7. 1.7. Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt Keskkonda sisestatud andmete, kommentaaride ja muu info seaduslikkuse, õigsuse, kehtivuse ja headele tavadele mittevastamise eest.
  8. 1.8. Informatsiooni (teated, järelepärimised jmt) vahetamine Kasutajate ja Haldaja vahel toimub Keskkonnas esitatud kontaktandmete alusel (e-mail’i või telefoni teel).
  9. 1.9. Haldaja võib käesolevaid Tingimusi vastavalt vajadusele muuta. Kehtima hakkavad uued kasutustingimused 30 päeva möödudes alates vastavasisulise teate esitamisest leheküljel www.vahendustasuta.ee/avalik/portaal/teadaanded. Kui tekib vajadus täiendada Tingimusi viisil, mis ei lähe vastuollu kehtivate Tingimustega, samuti ei muuda Kasutajatele kehtestatud õigusi ja kohustusi viimaste kahjuks, hakkavad uued kasutustingimused kehtima koheselt pärast vastavasisulise teate avaldamist eelmises lauses märgitud leheküljel.
  10. 1.10. Kui mõni Tingimuste punkt osutub olema vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse selle asemel seaduses sätestatut. Tingimuste teised punktid kehtivad samal kujul edasi.
  11. 1.11. Kui mingit olukorda pole reguleeritud Tingimustes ega otseselt ka seadustes, leitakse lahendus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel jääb õigus Haldajale. Teine osapool võib soovi korral pöörduda vastavate instantside poole.
  12. 1.12. Keskkonna Tingimused on kohustuslikud nii Haldajale kui ka kõigile Keskkonna Kasutajatele.
  13. 1.13. Kõik Keskkonnas avaldatud materjalid on mõeldud isiklikuks kasutamiseks, s.t need ei kuulu levitamisele ilma Haldaja kirjaliku loata.

 2. 2. Kuulutus
  1. 2.1. Kuulutuse objektiks võivad olla aastaringset sees elamist võimaldavad elamud (üksikelamud, ridaelamu sektsioonid, paarismaja sektsioonid), korterid, toad ning lisaks ka elamumaa sihtotstarvet kandvad maatükid. Kuulutuse objektiks ei ole seega suvilad, äripinnad, garaažid jmt.
  2. 2.2. Kuulutus peab vastama Tingimustele, Eesti Vabariigi seadustele, headele tavadele ning ei tohi olla seotud ebaseaduslike tehingute ega petuskeemidega.
  3. 2.3. Enne kuulutuse avaldamist Keskkonnas vaadatakse iga kuulutus Haldaja poolt üle.
  4. 2.4. Keskkonnas on kuulutuste sisestamine tasuta.
  5. 2.5. Üürile andmisega seotud kuulutused kustuvad Keskkonnast automaatselt 1 kuu möödudes. Müügiga (võõrandamisega) seotud kuulutused aga 6 kuu möödudes. Vastavad alguskuupäevad saavad olema märgitud redigeerimislehel.
  6. 2.6. Punktis 2.5. mainitud tähtaegade jälgimine on Kuulutaja kohustus.
  7. 2.7. Keskkonnas avaldatud kuulutust on Kuulutajal ette määratud ulatuses võimalik muuta tema e-mail’i aadressile saadetud redigeerimislingi kaudu (täpsemad juhised e-mail’is).
  8. 2.8. Kui Kuulutaja leiab Tehingut sooritada sooviva isiku (Huvilise) ning viimasega jõutakse ka vastavasisulise kokkuleppeni, võiks Kuulutaja konkreetse kuulutuse redigeerimislehe kaudu saata Haldajale kuulutuse Keskkonnast kustutamise teate. Kui Kuulutaja Tehinguni jõudmisest Haldajat ei teavita, kustub kuulutus vastavalt punktis 2.5. sätestatule.

 3. 3. Kuulutaja õigused ja kohustused
  1. 3.1. Kuulutaja tagab Keskkonda sisestatud andmete ja muu info õigsuse, aktuaalsuse ning vastutab võimalike tagajärgede eest, mis võivad tekkida tahtliku või tahtmatu väärinformatsiooni esitamisest. Samuti tagab Kuulutaja, et Keskkonnas tegutsedes käitub ta vastavalt Tingimustele, Eesti Vabariigi seadustele ning headele tavadele.
  2. 3.2. Kuulutajaks võib olla:
   1. 3.2.1. vähemalt 18 aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt teovõimeline isik.
   2. 3.2.2. juriidiline isik.
  3. 3.3. Kuulutajal (tema esindajal) peavad olema kõik vajalikud õigused ja kooskõlastused Keskkonnas vastava objekti kuulutamiseks.
  4. 3.4. Kuulutajale ei seata kuulutuste arvulist piirangut.
  5. 3.5. Keskkonda ON KEELATUD sisestada dubleerivaid kuulutusi, s.t sama kinnisvara objekti ja tehingu tüübi (üürimine, ost-müük) alusel ajaliselt kattuvaid kuulutusi. Näiteks: sama aadressiga korteri kohta ei tohi sisestada kahte üürikuulutust, mis mõlema avaldamise korral dubleeriksid üksteist. Sama aadressiga korteri kohta võib aga sisestada nii üüri- kui ka müügikuulutuse (sama aadress kuid erinev tehingu tüüp).
  6. 3.6. Keskkonda ON KEELATUD sisestada kuulutusi, millega kaasneb Huvilisele kohustus tasuda vastava Tehingu sõlmimiseks ükskõik millist kuulutuse objekti vahendamisega seotud (teenus)tasu (eelkõige maakleritasu).
  7. 3.7. Keskkonna Kasutajad võiksid teavitada Haldajat kuulutustest, mis on vastuolus Tingimustega ja/või seadustega. Vea avastaja enda nime avaldama ei pea. Kui ta seda siiski teeb, on Haldaja kohustatud hoidma teataja nime ainult enda teada.
  8. 3.8. Kuulutajal on õigus kuulutust vastavalt Tingimustele muuta.

 4. 4. Portaali Haldaja õigused ja kohustused
  1. 4.1. Haldaja kontrollib kõik kuulutused enne nende Keskkonnas avaldamist.
  2. 4.2. Haldajal on õigus jätta kuulutus Keskkonnas avaldamata, teatades põhjusest ka Kuulutajat. Avaldamata jätmise põhjus ei pea tulenema ainult Tingimustest või seadustest, vaid võib põhineda ka muudel Keskkonna olemusest ja eesmärkidest tulenevatel põhjustel (näiteks kindla kvaliteedi tagamine).
  3. 4.3. Kui Tingimustele või seadustele mitte vastav kuulutus avastatakse pärast kuulutuse avaldamist Keskkonnas, on Haldajal õigus kuulutus koheselt Keskkonnast kustutada, teatades põhjusest ka Kuulutajat.
  4. 4.4. Kuulutaja võib punktide 4.2. ja 4.3. korral kuulutuse uuesti sisestada Keskkonda juhul, kui ta on parandanud Haldaja poolt tehtud märkused kuulutuse kohta.
  5. 4.5. Haldajal on õigus kuulutuses ühepoolselt muuta:
   1. 4.5.1. ilmselgeid trükivigu;
   2. 4.5.2. trükitähed väiketähtedeks (näide: A -> a), v.a lause algustähed.
  6. 4.6. Haldajal on õigus Keskkonna foorumist ebakorrektset, alusetult laimavat, ebaseaduslikku vmt teksti vajalikus ulatuses ära kustutada.
  7. 4.7. Haldajal on õigus ühepoolselt muuta Keskkonna kujundust, värvilahendust, info (ruumilist) paiknemist jmt.
  8. 4.8. Haldajal on õigus takistada pahatahtlike kavatsustega ja/või korduvalt väärinformatsiooni esitanud Kasutaja juurdepääs Keskkonnale.

 5. 5. Isikuandmed
  1. 5.1. Isikuandmete töötlejaks on Haldaja.
  2. 5.2. Andmete töötlemise eesmärgiks on Keskkonna arendamine, parendamine ning kvaliteedi tagamine.
  3. 5.3. Haldaja salvestab ja kogub Keskkonda sisestatud andmeid elektroonilisel kujul.
  4. 5.4. Kasutaja nõustub tema poolt Keskkonda sisestatavate andmete töötlemisega järgmiselt:
   1. 5.4.1. kuulutuse koostamisel kõigi sisestatud andmete ja piltide avaldamisega Kasutaja enda poolt sisestatud kuulutuse juures, v.a e-maili aadress, mida ei avalikustata seoses spämmi vältimisega. Huviline saab Kuulutajaga e-mail’i teel ühendust võtta ainult läbi spetsiaalse veebivormi, millest Keskkonnas ei selgu Kuulutaja e-mail-i aadress. E-mail’i aadress on vajalik ka ühenduse pidamiseks Haldajaga.
   2. 5.4.2. kõigi Keskkonda sisestatud andmete ja piltide töötlemisega statistika eesmärgil. Siinkohal on statistika all mõeldud mistahes kujul või vormis väljendatavat informatsiooni, mille alusel pole võimalik tuvastada konkreetse isiku kohta kehtivaid andmeid (nn umbisikuline statistika). Statistika on vajalik Keskkonna edasi arendamiseks ning parendamiseks. Haldajal on õigus koostatud statistikat avaldada.
  5. 5.5. Haldaja ei tohi saata Keskkonda sisestatud Kasutajate kontaktandmetele teavet, mis sisaldab otsest kommertslikku reklaami. Haldaja poolt saadetav teave peab olema seotud Keskkonna kasutamise, parendamise või arendamisega.
  6. 5.6. Haldaja ei kohustu Keskkonda sisestatud andmeid säilitama, kuid tal on õigus seda teha.
  7. 5.7. Haldaja ei anna üle ega avalikusta Keskkonda sisestatud andmeid kolmandatele isikutele, v.a Tingimustes ja seaduses sätestatud juhtudel.
  8. 5.8. Haldaja jätab endale õiguse teha koostööd usaldusväärsete kolmandate isikutega, eesmärgiks pakutavate teenuste ja Keskkonna arendamine ning parendamine, mille käigus võib tekkida vajadus andmete vahetuseks, tingimusel, et usaldusväärne kolmas isik ei kasuta saadud andmeid otseturunduse (kommertsliku reklaami) eesmärgil.
  9. 5.9. Kasutajal on õigus vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele nõuda infot tema kohta kogutavate andmete osas, samuti tema isikuandmete töötlemise lõpetamist, parandamist, sulgemist ja kustutamist.